Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przebudowa drzewostanów

Przebudowie podlegają drzewostany niezapewniające możliwości realizacji celów trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Zakres przebudowy przyjmowany jest na etapie sporządzania projektu planu urządzenia lasu. W celu jego określenia uwzględnia się następujące kryteria: ze względu na pilność – przebudowa pilna lub stopniowa; ze względu na zakres przebudowy - całkowita lub częściowa. Przy kwalifikowaniu drzewostanu do przebudowy brane są pod uwagę następujące elementy: stabilność, wiek, jakość drzewostanu, stopień jego uszkodzenia, stopień zgodności składu gatunkowego z określonym dla niego typem drzewostanu, możliwość prowadzenia przebudowy w szczególnie niesprzyjających warunkach środowiskowych. Przebudowę pilną całkowitą wykonuje się z zastosowaniem rębni zupełnych i złożonych. W drzewostanach poddanych stopniowej przebudowie całkowitej zastosowanie mają cięcia przekształceniowe i odnowienia podokapowe, a w drzewostanach zakwalifikowanych do przebudowy częściowej - uzupełnienia, dolesienia, wprowadzanie dolnego piętra, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne. (ZHL 2011).