Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Świdwin, 78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 58

Biuro Nadleśnictwa Świdwin znajduje przy ulicy Szczecińskiej 58. Jest to budynek biurowy, użyteczności publicznej, wolnostojący.

Budynek o 2 nadziemnych kondygnacjach użytkowych, przy czym drugą kondygnację stanowi poddasze. Budynek dwuskrzydłowy w kształcie litery L, nie jest podpiwniczony. Budynek przeznaczony do przebywania 60 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku od 07:00 do 15:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Wejście główne znajduje się w środkowej części budynku. Do wejścia można dostać się bezpośrednio z parkingu przy budynku. Wejście techniczne od strony tylnej jest niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Główne wejście do budynku zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie ukształtowanie chodnika i przyległego terenu, co eliminuje konieczność stosowania pochylni dla wózków inwalidzkich oraz schodów zewnętrznych. Wejście główne prowadzi do holu oraz sekretariatu, który znajduje się w sektorze A. Istnieje możliwość załatwienia wszystkich spraw w sekretariacie nadleśnictwa.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższej kondygnacji poddasza na którą prowadzą stałe schody. Podłogi na parterze znajdują się na jednym poziomie.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Drzwi wewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń nie posiadają progów.

W pomieszczeniu WC damskim na parterze jedną kabinę przystosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez zapewnienie: właściwych wymiarów kabiny, drzwi wejściowych i przestrzeni manewrowych. Ponadto przy muszli ustępowej i umywalce zamontowane są uchwyty, ułatwiające niepełnosprawnym korzystanie z WC.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 94 36 526-52 lub e-mailowo na adres: swidwin@szczecinek.lasy.gov.pl