Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF (z ang.: High Conservation Value Forests – lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych) wyznaczane są w oparciu o kryteria certyfikacji FSC, w uzgodnieniu ze społeczeństwem. Są to m.in.:

• tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych (np. endemizm, gatunki zagrożone wyginięciem, rzadkie, itd.);

• tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie krajobrazowe stanowiące unikalne miejsce występowania lub występowania większości populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności;

• lasy zawierające rzadkie, zagrożone lub wymierające ekosystemy;

• lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozji);

• lasy o fundamentalnym znaczeniu dla podstawowych potrzeb społeczności lokalnych (np. wyżywienie, wypoczynek, zdrowie, egzystencja);

• lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych).

      Jednostkami lasów HCVF są wyłącznie pododdziały gruntów leśnych zalesionych. Poza analizą pozostają grunty nieleśne, np. bagna, łąki i pastwiska. Różne kategorie lasów HCVF mogą się na siebie wzajemnie nakładać. W lasach Nadleśnictwa Świdwin istnieje więc sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wyłączenie leśne może mieć podwójną, potrójną, a nawet czterokrotną desygnację jako HCVF o różnych kategoriach.

Łączna powierzchnia lasów HCVF wynosi 13485,44 ha.

Powierzchnię kategorii oraz liczbę wyłączeń przedstawia tabela: