Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Certyfikacja

          Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Świdwin prowadzona jest w oparciu o zasadę proekologicznej wielofunkcyjności lasu polegającej na godzeniu racjonalnej gospodarki drewnem z funkcjami ochrony przyrody i kształtowaniu środowiska, przy równoczesnym udostępnianiu lasów społeczeństwu. Dobrą gospodarkę Nadleśnictwa potwierdza międzynarodowy certyfikat FSC®.

          Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP certyfikaty.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu.

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

• standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;

• system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne;

• zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Logo FSC® jest znakiem prawnie chronionym. Posługiwanie się logo FSC® przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt. Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat i jest weryfikowany corocznym audytem w formie kontroli terenowych. Później cała procedura jest powtarzana. Daje to gwarancję ciągłego utrzymywania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej. Regionalna Dyrekcja w Szczecinku otrzymała certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu FSC® o numerze C023398. Możliwość użycia logo certyfikatu pozwala klientowi wybierać produkty pochodzące z lasów certyfikowanych, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska. Obecnie wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna posługuje się logo FSC. Jeśli stan środowiska naturalnego nie jest komuś obojętny, warto zwracać na to uwagę przy wyborze produktu.

PEFC®

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ®Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r.

 

W wyniku audytu wznawiającego przeprowadzonego na terenie RDLP w roku bieżącym przez audytorów z firmy SGS Polska  sp. z o.o. przedłużono o kolejne pięć lat ważność certyfikatu FSC®.

 

Przedmiotowy certyfikat jest świadectwem, że prowadzona w naszej dyrekcji gospodarka leśna spełnia standardy i kryteria odpowiedzialnie prowadzonej gospodarki leśnej z poszanowaniem środowiska naturalnego.