Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej

        W lasach Nadleśnictwa Świdwin ostoje różnorodności biologicznej obejmują 874 pododdziały (1860,49 ha); ich lokalizację podano w załącznikach. Powierzchnię ostoi i udział siedlisk w ostojach przedstawia tabela.

       Ostoje różnorodności biologicznej zostały powołane zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdwin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania ostoi różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych na terenie Nadleśnictwa Świdwin, znak sprawy ZG.720.4.2019.DP

Na podstawie:

Art. 35 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity – Dz.U. 2011r Nr 12 poz 59 z późniejszymi zmianami)

§ 23 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50  Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.

Zarządzenia nr 7 Dyrektora RDLP w Szczecinku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ochrony zasobów rozkładającego się drewna oraz zwiększenia różnorodności biologicznej w ekosystemach  leśnych na terenie RDLP Szczecinek

Instrukcji Ochrony Lasu obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. wprowadzonej zarządzeniem nr 57  Dyrektora Generalnego lasów państwowych z dnia 22 Listopada 2011r.