Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Powierzchnia ogólna gruntów leśnych Nadleśnictwa Świdwin wg stanu na 01.01.2014r. wynosi 23.468,23 ha. Spośród tych gruntów 22.842,74 ha to grunty leśne zalesione i niezalesione (zręby, halizny i sukcesja naturalna, poletka łowieckie na gruntach leśnych). Grunty zalesione zajmują powierzchnię 22.727,82 ha.

Lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdwin wynosi około 32,5% i jest nieco niższa od przeciętnej dla województwa zachodniopomorskiego (35,4 %). Większość drzewostanów Nadleśnictwa Świdwin skupiona jest w 4 kompleksach leśnych, jednak najwięcej jest małych kompleksów, poniżej 5 ha powierzchni, w związku z czym średnia powierzchnia kompleksu leśnego wynosi 57,06 ha.

Drzewostany Nadleśnictwa Świdwin charakteryzują się następującymi cechami:

- średni wiek – 59 lat

- przeciętna zasobność – 274 m3/ha

- przeciętny przyrost – 4,61 m3/ha

- łączna szacunkowa zasobność drzewostanów – 6,25 mln m3

Powyższe cechy są zazwyczaj wyższe od średniej dla lasów w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, jak również przeciętnych wartości dla drzewostanów całych Lasów Państwowych.

Drzewostany na gruntach porolnych zajmują ok. 39% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.