Wydawca treści Wydawca treści

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (zwane dalej RODO) w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdwin, ul. Szczecińska 58, 78-300 Świdwin.

2. Nasze dane kontaktowe to: Nadleśnictwo Świdwin, ul. Szczecińska 58, 78-300 Świdwin.

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: swidwin@szczecinek.lasy.gov.pl lub pod adresem wskazanym w pkt 2.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami/petentami odbywa się w celu:

- zawarcia lub wykonania zawartej umowy (np. dokonywania zakupów, dzierżawy, najmu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- wykonywania obowiązków prawnych ciążących na ADO, które realizuje w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zadania Straży i Służby Leśnej w zakresie ochrony lasy przed szkodnictwem) - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Okres przechowywania danych

Stosownie do tego informujemy, że:

- w przypadku, gdy ADO przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych);

- w przypadku, gdy ADO przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, wynika z prawnego obowiązku ciążącego na ADO lub jest związane ze sprawowaniem władzy publicznej, okresy przechowywania danych w tym celu określają przepisy szczególne;

- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat;

- w pozostałych przypadkach będziemy przechowywać dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne uprawnione organy administracji publicznej;

- podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności;

- podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy o przysługującym prawie do:

- dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- przenoszenia danych,

- usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia/wykonania umowy, a w pozostałych przypadkach jest wymagane przepisami prawa.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zebrane dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą przekazywane do państw trzecich.