Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formy Ochrony Przyrody i Strefy Ochrony

Istniejące formy ochrony przyrody

      Podstawowym zadaniem Polityki Ekologicznej Państwa jest ochrona różnorodności

biologicznej przed skutkami niekontrolowanej antropopresji. Temu służy przede

wszystkim ustanowienie obszarów prawnie chronionych. Obecnie około 30%

terytorium Polski jest objęte różnymi formami ochrony (wg „Polityki Ekologicznej

Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”).

      Na gruntach Nadleśnictwa Świdwin i w jego zasięgu terytorialnym występują

następujące rodzaje chronionych obiektów przestrzennych i punktowych, powołanych

na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

park krajobrazowy wraz z otuliną – „Drawski Park Krajobrazowy”;

obszar chronionego krajobrazu – „Pojezierze Drawskie”;

obszary Natura 2000:

15 użytków ekologicznych;

zespół przyrodniczo krajobrazowy „Karsibór”;

21 pomników przyrody: 16 pojedynczych drzew, 4 głazy narzutowe i 1 grupa głazów;

ochrona gatunkowa:

       - strefy ochrony gatunkowej – 6 dla bielika, 4 dla bociana czarnego, 1

      dla kani rudej oraz 2 dla orlika krzykliwego.

 

Strefy ochrony

      Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.

określa gatunki dziko występujących zwierząt, dla których wymagane jest ustalenie

stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania.

      Na terenie Nadleśnictwa Świdwin aktualnie zatwierdzono 13 stref ochrony,

obejmujące miejsce lęgowe: bielika, bociana czarnego, kani rudej oraz orlika

krzykliwego.

Podstawą prawną wyznaczenia granicy stref jest:

dla bielika:

   - Decyzja Nr 5/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. (znak sprawy: WOPN. 6442.9.2012.MK) – leśnictwo Karsibór(obr. Klęcko);

   - Decyzja Nr 5/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2012 r. (znak sprawy: WOPN. 6442.9.2012.MK) – leśnictwo Gawroniec (obr. Klęcko);

   - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. (znak sprawy: WOPN-OG. 6442.44.2015.MKP) – leśnictwo Krzecko (obr. Świdwin).

   - Decyzja Nr 25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 września 2013 r. (znak sprawy: WOPN. 6442.25.2013.MS.AS) – leśnictwo Rusinowo (obr. Świdwin);

  - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2021r. (znak spray: WOPN-OG.6442.52.2021.ASi - leśnictwo Batyń (obr. Podwilcze)

  - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 października 2021r. ( znak sprawy: WOPN-OG.6442.72.2021.ASi - leśnictwo Karsibór (obr. Klęcko)

 

dla bociana czarnego:

   - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2015 r. (znak sprawy: WOPN-OG. 6442.24.2015.MKP) – leśnictwo Bronowo (obr. Klęcko);

   - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 12 października 2015 r. (znak sprawy: WOPN-OG. 6442.24.2015.MKP) – leśnictwo Gawroniec (obr. Klęcko);

   - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. (znak sprawy: WOPN-OG. 6442.71.2015.MKP) – leśnictwo Gawroniec (obr. Klęcko);

   - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2016 r. (znak sprawy: WOPN-OG. 6442.48.2016.MKP) – leśnictwo Oparzno (obr. Świdwin) Część strefy zlokalizowana jest w Nadleśnictwie Resko, leśnictwie Starogard Łobeski.

dla kani rudej:

   - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 lipca 2017 r. (znak sprawy: WOPN-OG. 6442.41.2017.MR) – leśnictwo Świdwin(obr.Klęcko).

dla orlika krzykliwego:

   - Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 września 2010 r. (znak sprawy: RDOS-32WOPN- 6652/37/4/10/mk) – leśnictwo Gawroniec (obr. Klęcko);

   - Decyzja Nr 25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 września 2013 r. (znak sprawy: WOPN. 6442.25.2013.MS.AS) – leśnictwo Gawroniec (obr. Klęcko).