Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Powierzchnia Parku wynosi 41430 ha, a jego strefy ochronnej (otuliny) -22212 ha.

Park utworzono w celu zachowania i popularyzacji wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. w skład DPK wchodzą grunty administrowane przez 5 nadleśnictw: Połczyn, Czaplinek, Złocieniec, Świdwin i Świerczyna, a także grunty innej własności.

DPK obejmuje najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragment Pojezierza Drawskiego, w tym obszar tzw. Szwajcarii Połczyńskiej o zróżnicowanej rzeźbie terenu, licznych jeziorach i ciekach, bogatej florze i faunie, licznych parkach zabytkowych oraz czystym i mało zmienionym środowisku.

Pofałdowany teren DPK charakteryzuje się pagórkami i wzgórzami z licznymi jarami i wąwozami, bogactwem oczek wodnych i jezior rynnowych. Ogółem występuje tu 47 jezior o powierzchni przekraczającej 1 ha, - łącznie 4044 ha, co stanowi 10% ogólnej powierzchni Parku. Do największych należą: Drawsko - o silnie rozwiniętej linii brzegowej, Siecino i Komorze.

Powierzchnia DPK w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdwin wynosi 798,13 ha.

Na gruntach Nadleśnictwa Świdwin, DPK obejmuje oddziały : 512, 512A, 514-517 w obrębie Klęcko i zajmuje powierzchnię 159,75 ha, w tym:

- grunty leśne zalesione i niezalesione - 146,53 ha,

- grunty nieleśne - 10,84 ha,

- grunty związane z gospodarką leśną - 2,38 ha.

Otulina DPK w obrębie Klęcko obejmuje oddziały 487, 497, 498, 506, 513, 518, 518A i zajmuje powierzchnię 157,19 ha, w tym:

- grunty leśne zalesione i niezalesione - 150,95 ha,

- grunty nieleśne - 4,07 ha,

- grunty związane z gospodarką leśną - 2,17 ha.

Powierzchnia otuliny DPK w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi 996,88 ha.