Wydawca treści Wydawca treści

Formy ochrony

Ochrona przyrody

Lasy ochronne

Lasy ochronne w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa stanowią 19,9 % (4526,90ha), głównie są to lasy wodochronne – 18,1% (4123,64ha).

Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa:

  • Drawski Park Krajobrazowy – łącznie z otuliną zajmuje powierzchnię 317 ha gruntów Nadleśnictwa,
  • obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie"  zajmuje powierzchnię  1283,70 ha gruntów Nadleśnictwa,
  • obszary Natura 2000 mające znaczenie dla Wspólnoty: „Dorzecze Parsęty" (PLH320007), „Karsibórz Świdwiński" (PLH320043), „Jeziora Czaplineckie" (PLH320039) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska" (PLB320019),
  • pomniki przyrody - 15 obiektów: 9 drzew, 1 grupa drzew, 4 głazy narzutowe i 1 grupa głazów,
  • użytki ekologiczne - 17 obiektów o łącznej powierzchni 67,60 ha,
  • zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Karsibór" o powierzchni 584,69 ha,
  • ochrona gatunkowa – na terenie Nadleśnictwa miejsce gniazdowania znalazły rzadkie gatunki ptaków: bielik, bocian czarny, orlik krzykliwy, dla ochrony których wyznaczono specjalne strefy ochronne.

Wśród innych form ochrony na terenie Nadleśnictwa Świdwin znajdują się:

- Obszar chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie",

- Zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Karsibór",

- Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowany jest obszar chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie". Utworzony w celu ochrony krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Drawskiego.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Świdwin obszar chronionego krajobrazu "Pojezierze Drawskie" zajmuje powierzchnię 5781,65 ha. Zlokalizowany jest w południowej części obrębu Klęcko.

Powierzchnia obszaru w Nadleśnictwie wynosi: 1283,70 ha, w tym:

- grunty zalesione i niezalesione - 1164,45 ha,

- grunty nieleśne - 95,09 ha,

- grunty związane z gospodarką leśną - 24,16 ha.

Na gruntach Nadleśnictwa w obrębie Klęcko, w powiecie świdwińskim, w gminie Brzeżno, na północny - wschód od miejscowości Karsibór usytuowany jest zespół przyrodniczo - krajobrazowy pod nazwą "Karsibór".

     Zespół ten utworzono w celu zachowania cennych ekosystemów torfowisk mszarnych wysokich i przejściowych z naturalnie zachowanymi zbiorowiskami oraz w celu ochrony różnorodności gatunkowej. Główną część ZPK stanowią ekosystemy torfowisk wysokich i przejściowych oraz ich fazy pośrednie, niewielkie powierzchnie zajmują również torfowiska niskie. Bagienne ekosystemy torfowisk powiązane są ze sobą zastoiskami wodnymi w postaci małych oczek lub jeziorek, będącymi miejscem występowania rzadkich gatunków roślin a także różnokierunkowych procesów sukcesji roślinnej. Występują tu również rozległe płaty dobrze zachowanych i wykształconych cennych zbiorowisk roślinnych, jak: bór bagienny i brzezina bagienna. Wiele chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, ma na terenie ZPK liczne stanowiska, m.in.: konwalia majowa, rosiczka okrągłolistna, kruszyna pospolita, płonnik pospolity, bagno zwyczajne, bielistka sina, fałdownik nastroszony, wełnianka pochwowata, borówka bagienna, widłak jałowcowaty, brodawkowiec, próchniczek oraz wielogatunkowa populacja torfowców. Teren ten jest także miejscem bytowania rzadkich gatunków zwierząt, w tym bociana czarnego i bielika. Jest to również miejsce bytowania i rozrodu wielu gatunków płazów i gadów.

     Zespół przyrodniczo - krajobrazowy usytuowany jest na gruntach w południowej części obrębu leśnego Klęcko, w leśnictwie Świdwin, oddz.: 594, 595; w leśnictwie Karsibór, oddz.:607-609, 618-621, 626-628, 635-637, 643-645; w leśnictwie Klęcko, oddz.:638.

     Powierzchnia zespołu wynosi 584,69 ha, w tym:

- grunty zalesione i niezalesione - 417,98 ha,

- grunty nieleśne - 150,90 ha,

- grunty związane z gospodarka leśną - 15,81 ha.

Nadleśnictwa Świdwin (wg stanu na dzień 30.09.2016r) posiada również 17 uznanych użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 67,60 ha.