Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

      W zasięgu Nadleśnictwa Świdwin, w południowej części obrębu Klęcko zlokalizowany jest

fragment obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”.

      Głównymi walorami tego obszaru są:

• urozmaicona rzeźba terenu ze zwartymi kompleksami leśnymi,

• malowniczy krajobraz z lasami z żyzną buczyną pomorską,

• duża ilość jezior i cieków wodnych, położonych w zagłębieniach i dolinach,

• jeziora bezwapniowe z roślinnością lobeliową,

• mszary i bory bagienne na torfowiskach,

• siedliska przyrodnicze podlegające ochronie,

• miejsca lęgowe i siedliska rzadkich i ginących zwierząt, w tym ptaków.

Materiały do pobrania