Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Świdwin stanowią około 700 ha, czyli zaledwie 3 % powierzchni wszystkich lasów. Powierzchnia ta stale się zwiększa wskutek zalesień gruntów porolnych i innych niż rolne przewidzianych w programach rolno- środowiskowych PROW, jak również sprzedaży osobom fizycznym i prawnym gruntów leśnych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity – Dz.U. 2011 Nr 12 poz. 59 z późn. zm.). Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie.

Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje starosta.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Świdwin organami odpowiedzialnymi za nadzór na gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa są:

1. dla terenu powiatu białogardzkiego – Starosta Białogardzki- Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Białogardzie, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard, tel. /94/ 312-09-85,

2. dla terenu powiatu świdwińskiego – Starosta Świdwiński – Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świdwinie, ul. Mieszka I nr 16, 78-300 Świdwin, tel. /94/ 36-50-325,

3. dla terenu powiatu drawskiego – Starostwa Drawski- Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. /94/ 36-30-796.

Na podstawie art. 13 Ustawy o lasach Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;

 ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;

• pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

 przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji Starosty,

 racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:  

- pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

- pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.  Leśnicy w ramach tych działań:

 doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

 udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

• organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Poradnik dla właścicieli lasów:

http://www.lasy.gov.pl/dzialalnosc_spoleczna/lasy_prywatne/sadzimy-las